GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

Níže uvedené informace jsou poskytovány v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (v textu rovněž jako „Nařízení”).

 

Totožnost Správce:

Jsme společnost SMITH Com., s.r.o., IČO: 28430379, se sídlem Praha 4 – Modřany, Barrandova 1920/7, PSČ 14300, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1460912 (dále jen jako „Správce”).

Kontaktní údaje Správce: poštovní adresa: Barrandova 1920/7, Praha 4, email: radim.kovar@smithcom.cz

 

Účel a způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje fyzických osob získáváme výhradně přímo od subjektů osobních údajů, případně z veřejně dostupných databází.

Osobní údaje fyzických osob zpracováváme za účelem plnění uzavřených smluv podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

V neposlední řadě je implicitním účelem zpracování údajů také zkvalitňování našich služeb a včasné reagování na žádosti a požadavky subjektů či smluvních partnerů.

Při poskytování služeb využíváme následující zpracovatele, jejichž činnost je zcela v souladu s Nařízením, přičemž zpracovávání osobních údajů těmito zpracovateli je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Jedná se o následující služby zpracovatelů: 0

Zpracovatelé, které případně pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.

 

Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo);
 • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa).

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně.

Osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 Nařízení.

Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s aplikací. Tyto informace můžeme využívat, pokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, či spolupracující osoby, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů či k plnění smlouvy. Tito zaměstnanci mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a povinnost dodržovat interně stanovené postupy pro ochranu osobních dat při jejich zpracování.

Vynakládáme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

V případě bezpečnostních incidentů budeme postupovat v souladu s Nařízením, zejména tedy budeme v případě vysokého rizika pro práva a svobody dotčených fyzických osob tyto osoby a Úřad na ochranu osobních údajů informovat.

 

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou ukládány po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu zpracování a k plnění zákonných povinností, nejdéle po dobu 10 let.

Jaká práva související se zpracováním osobních údajů subjekty údajů mají?

Právo na přístup k osobním údajům

Právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické nohy nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na to, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním Správce na výše uvedených kontaktních adresách Správce.

Způsob poskytnutí informací:

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li Správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost:

Ohledně činnosti Správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu Správce, případně osobně v sídle Správce.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, Správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

 

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne

 

……24/05/2018………………………..